مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

انجمن اولیا و مربیان مدرسه

سمت

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

دانش آموز

كلاس

مدیر دبیرستان

حمیدرضا کیانی

-

-

معاونت آموزشی

سید علی سید صالحی

-

-

معاونت پرورشی

علی قائمی

-

-

نماینده دبیران

مسعود جوادی

-

-

رئيس انجمن

افشین غائبی

متین غائبی

نهم

نايب رئيس

نادر صلاحی پور

دانیال صلاحی پور

هشتم

منشي و رابط

خانم    ایزد پناهی

سپهر مهرابی یکتا

نهم

عضو

رضا   هاشمی موحد

محمد فواد هاشمی موحد

نهم

عضو

ممحمد  یوزباشی

عرشیا یوزباشی

هفتم

عضو

خانم   لطفعلی زاده

مسعود رشیدی مهرآبادی

هشتم

عضو

خانم    نمازیان

محراب سرشارپور

هشتم

عضو

خانم  صدری

سبحان    رحیمی

هفتم