مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

امتحانات میان نوبت اول

94/8/17

در جلسه شورا ی دبیران که در روز شنبه 94/8/16 برگزار گردید شروع امتحانات میان نوبت اول از تاریخ 94/8/23 مصوب گردید.