مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه امتحانات میان نوبت اول

94/8/20

روز

تاريخ

هفتم

هشتم

نهم

شنبه

94/8/23

معارف

معارف

معارف

يكشنبه

94/8/24

املاء

املاء

املاء

دوشنبه

94/8/25

**

**

دفاعی

سه شنبه

94/8/26

عربی

عربی

عربی

چهارشنبه

94/8/27

قرآن

قرآن

قرآن

شنبه

94/8/30

علوم

علوم

علوم

یکشنبه

94/9/1

تفکر

تفکر

**

دوشنبه

94/9/2

ریاضیات

ریاضیات

ریاضیات

سه شنبه

94/9/3

نگارش

نگارش

نگارش

چهارشنبه

94/9/4

زبان

زبان

زبان

شنبه

94/9/7

مطالعات

مطالعات

مطالعات