مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

آموزش خانواده

94/8/18

اولین جلسه آموزش خانواده در روز پنجشنبه 94/8/21 در محل سابق آموزشگاه نبش خیابان 1/30 راس ساعت 9صبح برگزار می گردد.

شناخت شرایط و حالات ناشی ازدوران بلوغ ونحوه برخورد اولیاء از مباحث در نظر گرفته شده می باشد.