مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر دبیرستان ادیب در امتحانات خرداد 96

1396/03/31

رتبه های برتر دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی ادیب در امتحانات نوبت دوم خرداد 96 به شرح زیر معرفی میگردد .

http://adib13.com/images/uploaded/رتبه های برتر دانش آموزان پایه هفتم.pdf

http://adib13.com/images/uploaded/رتبه های برتر دانش آموزان پایه هشتم.pdf

http://adib13.com/images/uploaded/رتبه های برتر دانش آموزان پایه نهم.pdf