مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر آزمون آغازین

1396/07/23

نفرات برتر آزمون آغازین دبیرستان غیردولتی ادیب که در روز دوشنبه، مورخ 96/7/14 برگزار شد به شرح زیر اعلام می شود.

http://adib13.com/images/uploaded/نفرات برتر آزمون آغازین.pdf