مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر امتحانات میان ترم دوم

1398/02/11

🔴 رتبه های برتر امتحانات میان ترم دوم دبیرستان ادیب به پیوست اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/میان ترم دوم.pdf