مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

اردوی کارتینگ آزادی

94/11/26

اردوی کارتینگ آزادی با همراهی دانش آموزان برگزیده اخلاقی و انضباطی و دبیران ادیب در تاریخ 24 بهمن ماه 94 برگزار گردید.