مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

دریافت کارنامه اسفندماه

94/12/19

لطفا جهت دریافت کارنامه اسفندماه و دفترچه سوالات نوروز فرزندتان روز شنبه مورخه 94/12/22 از ساعت 8-12 به دفتر آموزشگاه مراجعه نمایید.