مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه هفتگی دبیرستان غیر دولتی ادیب

93/6/23

برنامه هفتگی دبیرستان غیر دولتی ادیب در سال 96-95

برنامه کلاس هفتم1

برنامه کلاس هفتم2

برنامه کلاس هشتم

برنامه کلاس نهم 1

برنامه کلاس نهم 2