مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

کسب رتبه پنجم تیم دو صحرا نوردی دبیرستان ادیب

95/8/11

تیم دو صحرا نوردی دبیرستان ادیب در بین مدارس مقطع متوسطه دوره اول رتبه پنجم را کسب نمود.