مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

اعضای شورای دانش آموزی

95/8/19

اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان ادیب به شرح زیر اعلام می گرد.

اعضای شواری مدرسه