مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر آزمون علمی مرحله سوم

1395/09/14

رتبه های برتر آزمون علمی مرحله سوم مورخه 95/9/14 به شرح زیر می باشد.
آزمون مرحله سوم