مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

جدول بودجه بندی دروس در امتحانات نوبت اول

1395/09/25

جدول بودجه بندی دروس در امتحانات نوبت اول به شرح زیر می باشد.
جدول بودجه بندی دروس