مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر در چهارمین آزمون علمی

1395/11/12

رتبه های برتر دانش آموزان در آزمون علمی مرحله چهارم بهمن ماه دبیرستان ادیب به شرح زیر اعلام میگردد.
آزمون علمی چهارم