مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و قرآنی

1396/01/23

رتبه های برتر دانش آموزان دبیرستان ادیب  در جشنواره مسابقات فرهنگی و قرآنی در سطح منطقه 13 تهران در سال تحصیلی 95 - 96 به شرح زیر می باشد.

رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و قرآنی