مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

دبیران مدرسه

آقای  حمیدرضا           کیانی                   مدیریت دبیرستان ادیب

آقای  حسن                یزدانی                   معاون انضباطی، اجرائی و مالی 

آقای سید علی            صالحی                     معاونت آموزشی و مشاور

آقای  محمدعلی          قائمی                       معاونت پرورشی و دبیر دینی

آقای   حمید              مناهی                        دبیر علوم پایه هفتم و هشتم

آقای سیدابوالحسن      میرمحمدحسینی              دبیر علوم پایه نهم

آقای     مسعود         جوادی                      دبیر عربی 

آقای     پرویز        الیاسی                   دبیر ادبیات فارسی پایه هفتم

آقای  غضنفر         جانعلی زاده        دبیر ادبیات پایه هشتم و نهم

آقای   بهرام          سیاهکل            دبیر ریاضی پایه  نهم 

آقای   مهدی          وهابی             دبیر ریاضی پایه هشتم

آقای  حمید           مهدی زاده        دبیر ریاضی پایه هفتم

آقای  سیدرضا      موسوی             دبیر زبان انگلیسی

آآقای  علی اصغر  شفیعی               دبیر کار و فناوری 

آقای   صادق     خیرخواه              دبیر ورزش پایه هشتم و نهم

آقای میثم           واحدی              دبیر ورزش پایه هفتم

آقای حمیدرضا     عسگری            دبیر قرآن و تفکر و سبک زندگی

آقای  احمد         جمشیدی             دبیر مطالعات اجتماعی  

 آقای  منوچهر      صادقی            دبیر مطالعات اجتماعی و دفاعی

آقای  علیرضا       جباری              دبیر هنر

آقای  مجتبی         شیرمحمدعلی      مسئول رایانه دبیرستان 

آقای  احمد            خوشدونی          سرایدار دبیرستان 

خانم                     شیرینی          خدمتگزار دبیرستان