مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

جزوات و نمونه سوالات

 • نمونه سوالات نوبت اول پایه نهم دانلود
 • نمونه سوالات نوبت اول پایه هشتم دانلود
 • نمونه سوالات نوبت اول پایه هفتم دانلود
 • تکلیف آنلاین عربی و مطالعات هفتم 97.9.28 دانلود
 • تکلیف آنلاین عربی و مطالعات هشتم 97.9.26 دانلود
 • تکلیف آنلاین عربی و مطالعات نهم 97.9.24 دانلود
 • تکلیف آنلاین ادبیات و زبان هفتم 97.9.21 دانلود
 • تکلیف آنلاین ادبیات و زبان هشتم 97.9.19 دانلود
 • تکلیف آنلاین پایه نهم - 97.9.17 دانلود
 • تکلیف آنلاین پایه هفتم - 97.9.14 دانلود
 • تکلیف آنلاین پایه هشتم - 97.9.12 دانلود
 • تکلیف آنلاین پایه نهم - 97.9.10 دانلود
 • تکلیف درس عربی پایه نهم - درس 4 دانلود
 • جزوه درس سه و چهار زبان پایه هشتم دانلود
 • تکلیف آنلاین پایه هفتم - 97.9.7 دانلود
 • تکلیف آنلاین پایه هشتم - 97.9.5 دانلود
 • تکلیف آنلاین پایه نهم - 97.9.3 دانلود
 • جشنواره سرود 98-97 - ویژه گروه سرود دانلود
 • پاسخنامه امتحان عربی - مطالعات (هفتم) 97.8.15 دانلود
 • پاسخنامه امتحان عربی - مطالعات (هشتم) 97.8.14 دانلود
 • پاسخنامه امتحان عربی-مطالعات (نهم) 97.8.12 دانلود
 • سوالات و پاسخ نامه آزمون علمی مرحله دوم پایه نهم دانلود
 • سوالات و پاسخ نامه آزمون علمی مرحله دوم پایه هشتم دانلود
 • سوالات و پاسخ نامه آزمون علمی مرحله دوم پایه هفتم دانلود
 • پاسخنامه امتحان ادبیات - زبان (هفتم) 97.8.9 دانلود
 • پاسخنامه امتحان ادبیات - زبان (هشتم) 97.8.7 دانلود
 • آشنایی با لوازم آزمایشگاه دانلود
 • پاسخنامه امتحان ادبیات - زبان (نهم) 97.8.5 دانلود
 • پاسخنامه امتحان علوم - دینی (هشتم) 97.7.30 دانلود
 • پاسخنامه امتحان علوم - دینی (نهم) 97.7.28 دانلود
 • پاسخنامه امتحان ریاضی (هفتم) 97.7.25 دانلود
 • پاسخنامه امتحان ریاضی (هشتم) 97.7.23 دانلود
 • سرود همگانی با کلام 97-98 دانلود
 • سرود همگانی 97-98 بی کلام دانلود
 • متن نهایی سرود همگانی 97-98 دانلود
 • پاسخنامه امتحان ریاضی (نهم) 97.7.21 دانلود
 • پاسخنامه امتحان ریاضی (هفتم) 97.7.18 دانلود
 • پاسخنامه امتحان ریاضی (هشتم) 97.7.16 دانلود
 • سوالات و پاسخ نامه آزمون علمی آغازین - پایه نهم دانلود
 • سوالات و پاسخ نامه آزمون علمی آغازین - پایه هشتم دانلود
 • سوالات و پاسخ نامه آزمون علمی آغازین - پایه هفتم دانلود
 • جزوه زبان پایه هشتم-درس 1- آقای داراب دانلود
 • نمونه سوالات پیام های آسمانی پایه نهم دانلود
 • نمونه سوالات پیام های آسمانی پایه هشتم دانلود
 • نمونه سوالات پیام های آسمانی پایه هفتم دانلود
 • پاسخنامه امتحان ریاضی 97.7.14 دانلود
 • نمونه سوال امتحانات خرداد 97 - کلاس هشتم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات خرداد 97 - کلاس هفتم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات میان دوم 97 - کلاس نهم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات میان دوم 97 - کلاس هشتم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات میان دوم 97 - کلاس هفتم دانلود
 • سرود گروهی ایینه رحمت دانلود
 • نمونه سوال امتحانات نوبت اول 96 - کلاس هفتم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات نوبت اول 96 - کلاس هشتم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات نوبت اول 96 - کلاس نهم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات میان ترم 96 - کلاس نهم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات میان ترم 96 - کلاس هشتم دانلود
 • نمونه سوال امتحانات میان ترم 96 - کلاس هفتم دانلود
 • تکخوانی سرود سرزمینم دانلود
 • تکخوانی سرود سرزمینم دانلود
 • نمونه سوالات میان ترم دوم 96-95 دانلود
 • نمونه سوالات ترم اول 96-95 دانلود